Budowa pomieszczeń czystych musi odpowiadać informacjom i szczegółom zamieszczonym w specyfikacji technicznej, w rysunkach technicznych, projekcie cleanroom, być z godna z przyjętym planem budowy. Wszystkie zmiany wymagane na etapie budowy pomieszczeń czystych muszą być zarządzane zgodnie z procedurą kontroli zmian oraz być poprzedzone oceną techniczną, oceną kosztową, oceną wpływu zmiany w planie budowy na harmonogram oddania pomieszczeni czystego cleanroom. Zmiany w planie budowy pomieszczeń czystych muszą być przeglądane i zaakceptowane zarówno przez wykonawcę jak i inwestora.

Czynności związane z budową pomieszczeń czystych muszą być zgodne z ustaloną i udokumentowaną kolejnością prac budowlanych i harmonogramem budowy. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków pracy na terenie budowy, w obszarze prac należy przestrzegać przepisów BHP, przestrzegać zasady uniemożliwiania nieautoryzowanego dostępu osób postronnych do obszaru budowy. Na jakość zbudowanego pomieszczenia czystego będzie miała wpływ nie tylko jakość (chropowatość powierzchni, brak szczelin, brak uwalniania cząstek z zastosowanym materiałów konstrukcyjnych), ale również czystość prac zachowana na etapie budowy pomieszczenia czystego.

Wszystkie materiały budowlane stosowane do wykonania pomieszczeń czystych cleanroom muszą być odpowiednie do zastosowania wewnątrz pomieszczeń, pomieszczeń użyteczności publicznej (posiadać np. atest PZH), spełniać wymagania prawne stawiane materiałom budowlanym (BHP, wymagania przeciwpożarowe). Materiały do budowy cleanroom muszą być produkowane w czystych warunkach, zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem podczas transportu na teren budowy oraz zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem na terenie samej budowy. Ekipy pracujące na budowie muszą być świadome tego, że zanieczyszczenia wprowadzone do materiałów konstrukcyjnych na etapie budowy pomieszczenia czystego mogą być bardzo trudne lub wręcz niemożliwe do usunięcia po zakończeniu prac monterskich. Podczas budowy pomieszczeń czystych ISO 8 i ISO 5 warto rozważyć stosowanie tymczasowych osłon i ścianek, które ograniczą pylenie i brudzenie materiałów w trakcie budowy, zastosowanie odpowiedniej odzieży pracowników budowy, która nie będzie uwalniała cząstek (na etapie ostatnich czynności montażowych w cleanroom). Uszkodzone, odrzucone lub niewłaściwie zamówione materiały budowlane muszą być jak najszybciej oznaczone i usunięte z terenu budowy.

Firmy budujące pomieszczenia czyste zawracają dużą uwagę na gładkość powierzchni materiałów konstrukcyjnych (ścianek cleanroom, płyt sufitowych do cleanroom), brak występowania szczelin na łączeniach płyt, wybór elementów o jak najmniejszej ilości powierzchni płaskich, które mogłyby gromadzić kurz i cząstki zanieczyszczeń. Podczas samej budowy pomieszczenia, ekipy budowalne zwracają uwagę na połączenia między powierzchniami w cleanroom – połączenia między drzwiami a ścianami, między oprawami oświetleniowymi a płytami sufitowymi, połączenia między elementami systemu wentylacji, urządzeniami elektrycznymi. Jeśli stosowane są maskownice do połączeń ściana-ściana lub ścian podłoga, listwy maskujące muszą być tak wyprofilowane aby ułatwić procesy czyszczenia oraz być odpowiednio gładkie (chropowatość Ra<1,6 um). W obecnie budowanych pomieszczeniach czystych (rok 2022), zazwyczaj unika się stosowania silikonu jako uszczelnienia do pomieszczeń czystych. Budując sufit pomieszczenia czystego należy go uszczelnić, aby zapobiec gromadzeniu się cząstek i innych zanieczyszczeń. Należy uszczelnić filtry, ramy filtrów, obudowy filtrów, dyfuzory i nawiewniki. Ściany pomieszczeń czystych muszą być gładkie, pozbawione występów, uszczelnione. Podłogi pomieszczeń czystych muszą być stabilne to wytrzymałe na przewidziane w projekcie budynku obciążania statyczne i dynamiczne. W pomieszczeniach czystych ESD należy zapewnić, aby budowane podłogi cleanroom ułatwiały odprowadzanie ładunków elektrostatycznych.

Weryfikacja jakości wykonania zbudowanego pomieszczenia czystego jest istotną częścią harmonogramu budowy cleanroom i należy dla niej przewidzieć w harmonogramie prac wystarczającą ilość czasu. Elementy sprawdzane w trakcie odbioru zbudowanego pomieszczenia czystego:

  • Zgodność wykonania konstrukcji z projektem,
  • Jakość wykończenia powierzchni,
  • Jakość połączeń,
  • Poprawność funkcjonowania systemu HVAC,
  • Kalibracja urządzeń kontrolno-pomiarowych,
  • Pomiary ilości cząstek zgodnie z ISO 14644-1,
  • Pomiary integralności filtrów HEPA zgodnie z ISO 14644-3,
  • Kaskada ciśnień,
  • Test dymny,
  • Kompletność i poprawność dokumentacji przekazywanej inwestorowi/ użytkownikowi pomieszczenia czystego.